خداوندا

شرمنده ام که تورا در جایی جستجو کردم

که نبودی

شاید هم بودی و من ندیدمت...

بهرحال

آمدم

نبودی

اما خیال نکن که می روم...

من منتظرم...