از «قول به غیر علم» بپرهیزید.

از شما خواهش می کنم

همانطور که به نماز و روزه اهتمام دارید

به پرهیز از غیبت و تهمت

و بیان "مطالبی که به آن علم ندارید"

جداً اهتمام کنید.


دیدار با فعالان و نخبگان بسیج دانشجوئی / 16مرداد91