در کنار شما چه اشک ها که نریختم...

در کنار شما چه رازها که نگفتم...

در کنار شما چه روزگار خوشی داشتم آقا جان...

تولدتان مبارک امام من!!!محرم اسرار من!!!شاهد روزهای ناب من!!!


به یاد مشهد،حرم،باب الجوادتان

آقا ! دلم عجیب گرفته برایتان