***********************

                   سینه مالامال درد است ای دریغا مرهمی


                                                                     دل ز تنهایی به جان آمد خدا را همدمی


                    چشم آسایش که دارد از سپهر تیزرو


                                                                     ساقیا جامی به من ده تا بیاسایم دمی


                    آدمی در عالم خاکی نمی آید به دست


                                                                      عالمی دیگر بباید ساخت و زنو آدمی

                                                  ***********************

ته نوشت:

-دلم گرفته!!!

-چرا دلت گرفته؟؟

دقیقا اینجا بود که به عمق تنهاییم پی بردم........