خیلی سخته بعد از چند ماه تلاش ،یهو همه چی برخلاف انتظارت پیش بره...سخته!!!

اشتباه کردم که فکر میکردم یکی بایست کنارم میبود و کمکم میکرد...بیش از حد پرتوقعم که همچین خیال خنده داری داشتم...

خدایا میدونم که مثل همیشه کمک میکنی همه چیز به خوبی و خوشی تموم شه...همه چیز!!!