+ داریم از درون می پوسیم... محض رضای خدا بیاید و چاره کنید...بیاید و قبول کنید... بیاید یکم روی خودمون کار کنیم !!!

+آهای شماهایی که هی دم از شعور حسینی میزنید پس چرا وقت شعور بیرونید و وقت شور داخل؟؟؟؟؟

+چیزی تا محرم نمونده...فرصت خوبیه برای تغییرات بزرگ!! 

ای داد دوباره کار دل مشکل شد!!! این "محرم "خیلی متفاوته...

فارغ از خیلی چیزایی که سالهای گذشته بهشون گرفتار بودم دارم یه حس جدید رو نسبت به "محرم "تجربه میکنم!!!

دعایم کنید خداوند بگیرد از من هر آنچه که خدا را میگیرد از من...