فکر می کنم...

اینقدر فکر میکنم که سرم می چرخد...

نشسته ام و فکر میکنم...اما...

آرامش قبل از طوفان است...

به پایان خواهمش برد...

 خدا خودش به من قول داده کمکم کند...یکه و تنها نمی توانم...

دیگر اجازه نمی دهم اینگونه نفسم برایم جولان بدهد و نیشخند بزند به اراده سست و ضعیفم...

کم الکی نیست که...من مثلا خلیفه اللهم...

من مثلا کسی هستم که خدا به بهانه خلقتش بر خود آفرین گفت...

شیطان رجیم!!! خوب تماشا کن...و ببین که چگونه مغلوبت خواهم کرد؟؟؟