حسن ختام  این غم مهلک وصال توست...

مهدی جان (عج)...

دلخونم از جمعه هایی که بی تو می گذرد...

حالم بد است ...

از لحظه هایی که در آن نقشی نداری دلگیرم...

چرا نفس هایم بوی انتظار برایت را نمی دهد؟؟؟

من منتظر جمعه ها هستم اما... نه برای تو...

بلکه برای کارهای عقب مانده ام...

برای جبران خستگی یک هفته ایم... که آن هم بی یاد تو جاریست...

مهدی جان...

من غرق شده ام...اما نه غرق در هوای انتظار تو!!!

من غرق در دریای گناهان بی شماره ام...

 مهدی جان...

آنقدر میشناسمت که بدانم ..

دلسوزیت برای شیعه بی نهایت است...

دل خوش به آنم که دست کم به اسم، 

من شیعه ی توام...

یادی زمن بکن...

من شیعه ی توام...