بندگی...!

...

...شرک خفی مرا میترساند...


حاضرم همه عمرم را بدهم در عوض فقط یک لمحه...فقط یک لحظه زندگی از خداوند بگیرم...

یک لحظه که طعم خالص "عبد" بودن را به معنای واقعی بچشم....

بهشت را نمیخواهم...

حاضرم دربست تا جهنم بروم  اما... یک لحظه با خدا عاشقی کنم...