روزگار غریبی ست...

قدیما محجبه ها به بی حجاب ها چپ چپ نگاه میکردند اما الان بی حجاب ها و بد حجاب ها چنان با خشم و نفرت به چادری ها نگاه میکند که انگار چه کار غیر اخلاقی انجام داده اند...


غضه نخور...من هم چشیده ام طعم تمامی این نگاه ها را...

درد دارد اما تلخ نیست...

چون مادر نگاهت میکند...چون زینبِ صبور نگاهت میکند...صبور باش مثل عمه زینب...


مبادا تلخی این نگاه ها محبت چادر را از دلت سرد کند....مبادا...

منبع:جنبش حیاحکایت من است  و امثال من ...

گاهی نگاه ها،برخورد ها،رفتار ها ....له میکنند آدم را...

خیلی سخت است که در محیطی باشی که هیچکس هم راهیت نکند...

هیچکس هم فکرت نباشد...

هیچکس تو را نفهمد...

اما من نه سرد میشوم و نه از عقایدم کوتاه می آیم...

فقط گاهی به حال تنهاییم اشک میریزم...همین!!!