کشف کردی حجابت را که بتوانند استعداد هایت را کشف کنند؟

استعداد های زنانه ات را...

قبول...میخواستی به همه نشان دهی ظرافتت را...زیباییت را...

می خواستی به همه نشان دهی زن ایرانی هیچ کم از زنان اروپایی و آمریکایی ندارد؟

اشتباهت همین جا بود...

مگر آنها چه داشتند؟؟؟

آنها چه بودند و هستند غیر از یک عروسک برای بازی مردان!!!

کسی که به شخصیت...احساسات...عواطف...و روح لطیف  یک عروسک اهمیت نمیدهد...

تنها مهم است که زیبا باشد...همین و بس!

این برای تو کافی بود؟؟؟؟اینقدر دوست داشتم اونموقع که به طور رسمی اعلام کشف حجاب شد هیچ زن ایرانی اطاعت امر نمیکرد...

آنوقت چه حماسه ای میشد....حیف

اینو هم ببینید...مفیده!!!                  تصویر گرافیکی کشف حجاب