هر وقت می خواستم یه تصمیم جدید بگیرم ،چیدمان اتاقم رو عوض میکردم...همیشه

مثلا وقتی تصمیم میگرفتم درس یخونم...

فضا که عوض میشد بهتر میتونستم درس بخونم...

حالام میخوام یه تصمیم بگیرم  اما خیلی مهم تر...خیلی بزرگتر ....

ذهنم یکسره پی یه چیزی میگرده که جابجا کنه...اما چیو؟؟؟

چی میتونه فضا رو عوض کنه...فضای دلم رو؟؟؟

فضای دل من حرم با صفاته....

چاره کار فقط اذن دخوله...