می گفت: خمس مالتو بایس بدی....

خمس متعلق به امام زمانته...

پس یادت باشه از هر پنج تا پستت یکیشو به عنوان خمس واسه امام زمانت بنویسی...


تا حالا از این بُعد بهش نگاه نکرده بودم...