کلماتی بفرست...

                  که به اندازه ی خمپاره تکانم بدهد...

                                                         که به موج تو دچارم بکند...

                                                                                    که شهید تو شوم...

                                       

                                                                                                       *سیدعلی میرافضلی*


برای خمس پست هایم چیزی ندارم جز:

                                                           اللهم ....عجل ....لولیک ....الفرج...

                                                                تبریک می گم آقا جان...