میگویند ستاره سهیل شده ام...

سخت در اشتباهند...

هستم اما

در این ظلمات منِ روسیاه را کسی هم نباید ببیند...