استاد روی تخته نوشت:

راستگویی "خوب" است!!!

اما ...

نکند نبایست راستش را می گفتم؟؟