زنی که چادر بر سرش دارد حتما با ایمان نیست ...

اما

یک زن با ایمان حتما چادر بر سر دارد!!

.............................................................

مردی که ریش دارد حتما با ایمان نیست...

اما

یک مرد با ایمان حتما ریش دارد!!آدم ها شده اند شبیه هندوانه...

سخت میشود از روی ظاهر، باطنشان را تشخیص داد...

مگر اینکه ماهر باشی و با تقه ای بفهمی درونشان چه خبر است!!

دیگر سیر شده ام...از بس که گول ظاهر آدم ها را خورده ام!!