بعضی آدما شبیه تابلو نقاشی ان!!

از دور خیلی جلوه دارن...

اونقدر دلچسبن که دلتو میبرن!!

اما کافیه یه خرده بهشون نزدیک شی...

با خطها و رنگهاشون درگیر شی...

اونموقع میبینی که اصلا اونجوری نیستن که به نظر میومدن...

تازه متوجه یه عالمه ضعف میشی...یه عالمه خط خوردگی...یه عالمه به هم ریختگی...