نبودش  را در شادترین لحظات زندگی بایست حس کرد...

نه در وقت پخش  "تو همون حس غریبی که همیشه با منی" ...


اگر که منتظری!