لبخند بزن...

گاهی یک قوس کوچک ،

                      می تواند معماری یک سازه را عوض کند.


پ ن:متن از خودم نیست.

پ ن:با اینکه مخاطب خاص دارد اما اوصیکم به لبخند  :)