می گفت:
بی تفاوت نباشید...
کمِ کمِ کمش یک خط بکشید درون دفترتان!!!
این می شود واکنشتان...حستان...این یعنی شما بی تفاوت نیستید.

..............................................

تمام واکنش امروز من نیز همین دو کلمه است :

                                                   یا فاطمه (س)