اگر خدا شهید نبود

احدی شهید نمی شد...

(سرلشکر شهید علی صیاد شیرازی)