هروقت میریم مهمونی مامانم بهم میگه:

خواستی میوه برداری از زیرش بردار...اون رسیده و تر و تازهه که رو گذاشتن و یه وقت برنداری...

چون چشم دنبالشه...

نظر روشه...

اثر داره...


کمی تامل!!