انگار که خفه خون گرفته باشم...
قدیم تر ها قلمم راحت دست به کار می شد اما حالا...
بدجور بدقلقی میکند...