اینجا اینقدر تاریک است که نمیبینمش...ایمان من کجاست؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟