خدا خیری به ابرها بدهد...

باران که آغاز شد...

چند قطره بر دیدگانم فرود آمد...

حالا جور دیگری میبینم...

حیف...چقدر دیر حرف سهراب را فهمیدم!!!


جانم به فدایتان آقاجان!!

عجیب آرامشیست آرامش بعد از مجلس عزایتان!!!


عشق دنیای دیگری دارد

شور و غوغای دیگری دارد

سرزمینی ست پشت دریاها

آسمان های دیگری دارد

زندگی پاسخ معمایی ست

که معمای دیگری دارد

عشق یک اتفاق پیچیده ست

ریشه در جای دیگری دارد

توی دنیای عشق حتی عشق

نام زیبای دیگری دارد

کربلا تا دمشق... آری عشق

ماجراهای دیگری دارد

عشق یک روز إربا إربا شد

و قضایای دیگری دارد...

گرچه امروز زخمی و خاکی ست

عشق فردای دیگری دارد


زندگی نیست این که ما داریم

عمر معنای دیگری دارد...


شعر از حسن بیاتانی