از سرما بود که زمین لرزید یا از سر عصبانیت؟؟؟نمیدونم!!!

اما زلزله که اومد....

توی همون چند ثانیه کوتاه که زمین بی تابی میکرد...

ذهنم نه پی در بود و نه دنبال میز ...

فقط تصویر چند نفر جلوی چشمام رژه می رفت...

الحمدلله که سالمن...

شکرت خدایا!!!