همه چیز درست میشه...به زودی...

اینو مطمئنم!!!


آقا فرمودند آرمانگرایی با واقع بینی همراه است...

نفرمودند که آرمانهایتان را به پای واقعیت ها ذبح کنید...