ایام غمگین فاطمیه است...

از داخل سوپر مارکت صدای تند موسیقی می آمد...

یک نهی از منکر ساده قضیه را حل کرد...

داخل ساندویچی صدای تند موسیقی می آمد....

یک نهی از منکر ساده قضیه را حل کرد...

واحد روبرویی مهمانی داشتند و هیاهوی سوت و کف و جیغشان همراه با صدای تند موسیقی بلند بود....

یک نهی از منکر ساده قضیه را حل کرد...

...

فارغ از همه ی  یک نهی از منکرهای ساده مینشینم جلوی تلویزیون...

ناگهان صدای تند موسیقی میخکوبم میکند...

این یکی را کجای دلم بگذارم آخر؟؟؟