گاهی وقتا معنای یه کلمه رو در ابعاد وسیعش...در مفهوم واقعیش، وقتی میشه درک کرد که 

بشه اون کلمه رو در ابعاد کوچیک، لمس کرد...

مثلِ انتظار...

مثلِ عبودیت...

مثلِ ...عشق.