میگویند کله مان داغ است....سرتان گرم زندگی شود دغدغه هایتان یادتان می رود.

و ما حیران مانده ایم این وسط که اینها چه میگویند؟؟

اگر کله ما داغ بود که دغدغه هامان خیلی وقت تر باید از شدت گرمی دود می شدند و می رفتند هوا و ما هم خجسته می رفتیم پی زندگیمان!!

(البته اگر زندگی بی دغدغه معنای زندگی بدهد)


اما از شما چه پنهان که بی راه هم نمیگویند.

کله مان داغ است...درست!

سرمان هم گرم زندگی شده است...درست!

دغدغه هامان یادمان نرفته اما ..

شاید

زندگی فرصت رسیدگی به دغدغه هامان را گرفته بود.


اما راه جبرانی هست...

قضایش میکنیم...


دو رکعت نماز قضا میخوانم قربت الی الله...الــــلــــه اکـــبــــر